STRATEGIE & ADVIES

Organisatie- en vastgoedstrategieën

Vastgoed is een essentieel middel dat kan worden ingezet om de prestaties van een organisatie te verbeteren. Het perfect afstemmen van vastgoed op de doelstellingen en beoogde prestaties van een organisatie blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Het vakgebied Corporate Real Estate Management (CREM) is wat dat betreft continu in ontwikkeling. Wij beschikken over de kennis en ervaring om een gedegen strategisch vastgoedplan te ontwikkelen en te implementeren dat is afgestemd op uw specifieke organisatiedoelen. Lees hierover meer in het artikel: ‘Stappenplan voor vastgoedstrategie, ZM Magazine.’

Strategische adviezen vastgoedontwikkeling

Strategische adviezen kunnen betrekking hebben op een uiteenlopend aantal aspecten rondom vastgoed- en vermogensontwikkeling:

De potentie van de locatie
Welke mogelijkheden biedt de locatie voor (her)ontwikkeling en wat zal bij herinvestering de marktwaarde zijn? In een afzonderlijke analyse geven wij aan wat de mogelijkheden zijn binnen het bestaande bestemmingsplan en wat de procedurekansen en de termijnen zijn om de planwijziging te bewerkstelligen.

De verschillende gebruikscombinaties
Wij analyseren of de gewenste gebruiksdoelen van onze opdrachtgever voldoende op de locatie gerealiseerd kunnen worden en welke combinatiemogelijkheden er zijn om het vastgoed voor de opdrachtgever en de omgeving aantrekkelijk en waardevast te maken.

Hergebruikafwegingen
Op grond van een door ons opgestelde gebruiksanalyse is vast te stellen of verbouw/renovatie dan wel nieuwbouw de beste optie is. In bijzondere omstandigheden kan het wenselijker zijn over te gaan tot verkoop van het bestaande vastgoed en aankoop of huur elders. Deze afwegingen objectiveren wij in een kwalitatieve en kwantitatieve analyse voor de strategische besluitvorming.

Hierbij maken wij gebruik van een door onszelf ontwikkeld waarderingsmodel, waarbij enerzijds het financieel rendement wordt berekend over de levensduur en anderzijds de maatschappelijke waarde of kwalitatieve waarde voor de opdrachtgever wordt berekend.

Strategische vastgoedplannen

In strategische vastgoedplannen leggen wij de relatie tussen organisatiedoelstellingen en de wijze waarop het vastgoed en de vastgoedingrepen deze doelstellingen ondersteunen. Onze procesmatige aanpak en analyses geven een compleet beeld van de tekortkomingen en mogelijkheden van uw huidige vastgoedportefeuille. Wij ramen de opbrengsten en kosten die nodig zijn om de gewenste en noodzakelijke vastgoedingrepen binnen een bepaalde planning te realiseren en berekenen het rendement. De implementatie ervan is bij ons in vertrouwde handen.

Beleggingspotentie en risicospreiding

Op grond van de bedrijfswaardebepaling kunnen wij vaststellen wat het rendement van vastgoed zal zijn in de huidige en eventueel nieuwe situatie en in hoeverre daarvoor beleggers zijn aan te trekken. Deze vraag speelt met name voor organisaties die zelf geen risicodrager van het vastgoed willen zijn en een beleggende partij zoeken die voor de langere termijn een passende huur- en samenwerkingsovereenkomst wil sluiten. Wij kunnen adviseren over verschillende eigendom- en gebruiksverhoudingen. Careos beschikt over een netwerk van institutionele en particuliere beleggers die wij hiervoor kunnen benaderen.

Begeleiding tenders

Speciaal in de gezondheidszorg hebben wij afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van tenders voor het verkopen van vastgoed, al dan niet met een sale and lease back constructie. Wij werken hierbij nauw samen met gespecialiseerde notarissen, juristen en taxateurs en stemmen het proces transparant af met het College sanering. Inmiddels weten wij welke projectontwikkelaars en beleggers veel interesse kunnen hebben in uw zorgvastgoed.

OVERZICHT PRODUCTEN EN DIENSTEN CAREOS STRATEGIE & ADVIES

VRAAGSTUKKEN

 • Concernstrategie, vastgoedstrategie, vermogensgroei en financiële planning

 • Financiering

 • Verkoop en sale and lease back

 • Juridisch/wettelijk kader

 • Contracten

OPLOSSINGEN

 • Organisatieadvies, bedrijfsplananalyse, marktonderzoek

 • Strategisch Vastgoed Plan (SVP)

 • Vastgoedexploitatie- of bedrijfswaardeberekeningen

 • Maatschappelijke waarde berekenen

 • Businesscase

 • Financieel ontwerp (financiering en vermogensplanning)

 • Scenario-analyse

 • Juridisch ontwerp

 • Begeleiding verkoop terreinen en gebouwen (tenders)

 • Incompany trainingen vastgoedbeleid

Een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Nu is de tijd voor verandering, verbetering en geluk. Wij kunnen je helpen.